Pontikokastro

 

A Pontikokastro nous trouvons un bâtiment monumental.